Karta charakterystyki rozcieńczalnik nitro rc-01

Pobierz

UWAGA: Obszar zagrożony pożarem i wybuchem.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. porz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem REACH 1907/2006 z pó źniejszymi zmianami .. Rozcieńczalnik nitro RC-01 Author: mchrabaszcz Created Date:KARTA CHARAKTERYSTYKI wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 PLUS Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 02.12.2019 wersja 2 strona 1 z 15 1.. Sekcja 6.. Zastosowanie: Wyrób wysokiej jakości przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.Rekmal ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 Przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów lakierowych celulozowych wysokiej jakości, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz jako zmywacz do mycia pistoletów lakierniczych i innych urządzeń aplikacyjnych.. Mieszanina związków organicznych.. Mieszaniny Nazwa substancji niebezpiecznej: Octan metylu Zakres stężeń [%]: 20-55 Numer CAS: 79-20-9KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późn.. zmianami ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC01 Data sporządzenia: 15.09.1999 r. Strona 1 z 15 Data aktualizacji: 01.10.2015 r. Sekcja .. 01--0000 Flam.Liq.. Rozpuszczalnik - rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.SKŁAD - Toluen, octan n-butylu, octan etylu, izobutanol..

karta charakterystyki.

W opinii naszych odbiorców najlepszy w swojej klasie na rynku.Rozcieńczalnik Nitro RC-01 - 10l Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego.. Na stronie pełny opis produktu.. Ostatnie egzemplarze!. Rozcieńczalnik Nitro RC-01 Str.4 / 13 i nadciśnieniowe aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe.. zm. ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 P Data wydania: 13.01.2014 r. Aktualizacja: 12.06.2019 r. Strona/stron: 3/19 Wydanie 5 Nr indeksowy: 601-021-00-3 Nr rejestracji REACH: 01--XXXX Działanie szkodliwe na rozrodczość, kat.2; H361dROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 —OFOfl Sp.. TRANS-MICHOR KUTNO ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania: 07.01.2020 Data aktualizacji: Wersja 1 Strona/stron 2/12 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania 06.11.2010 Data aktualizacji: 21.10.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. Stosowany w wielu dziedzinach gospodarki (budownictwo, lakiernictwo samochodowe, meblarstwo, itp.)..

Rozcieńcza farby, bejce, lakiery nitrocelulozowe.

Kod towaru Gramatura Typ opakowania DRNRC500 0,5L butelka szklana DRNRC05/ME 5L puszka metalowa DRRCN20 20L puszka metalowa DRNRC200L 200L bęben metalowy .. Czyszczenie zabrudzonych elementów: przedmioty oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczonymi w .Rozcieńczalnik Nitro RC-01 : Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L, 10L 20L, 30L, 200L, 1000L oraz wieksze ilości.. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.. z o.o. SOPUR ul. Jakóba Hechlinskiego 19 85-825 Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie - Polska Tel.. Pojemności: 0,5 ltr - 30szt / karton 5 ltr - 114szt / paleta 100 ltr - beczka 200 ltr - beczkaKARTA CHARAKTERYSTYKI wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 PLUS Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 01.02.2021 wersja 3 strona 1 z 15 1.. Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem W walce z ogniem: niezbędna ochrona dróg oddechowych z niezależnym obiegiem powietrza.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja :2.0 01.06.2009 Data aktualizacji :16.05.2017 Strona/stron 2/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Hasło ostrzegawcze :NIEBEZPIECZEŃSTWONITRO RC-01 Wysokiej klasy rozpuszczalnik Nitro..

chemia budowlana ... karta produktu.

Wysokiej jakości, czysty środek chemiczny produkowany w Polsce z zachowaniem wysokich reżimów produkcyjnych.. Posiadamy atesty PZH produktu.. Identyfikator produktu.. Dz. U. Nr 2, póz .ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Wysokiej klasy produkt.. : +48 52 587 23 40 - Fax .ROZCIEŃCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) Przelewać w miejscach dobrze wentylowanych, w miarę możliwości metodą ekstrakcji miejscowej.etykiet ą oraz kart ą charakterystyki.. Stosowany w wielu dziedzinach gospodarki (budownictwo, lakiernictwo samochodowe, meblarstwo, itp.).. RC-01 stosuje się do rozcieńczania lakierów i innych wyrobów nitrocelulozowych.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Wyrób polepsza rozlewność lakieru.. Identyfikator produktu.Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe (farby, lakiery, kleje itp.) stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.Do pobrania (1) Nazwa producenta: Rozcieńczalnik rozpuszczalnik NITRO N-MAX 5L..

NAZWA HANDLOWA: ROZPUSZCZALNIK NITRO RC - 01 PLUS ...Rozcieńczalnik nitro RC-01.

Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego.. Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo.. Musisz wybrać conajmniej 1 sztuk tego produktu.. z o.o. 88-192 Piechcin, Zalesie Barcińskie 29 (0-52) 383-73-82 / (0-52) 383-73-78 str. 2/5 Silny strumień wody Œ ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.. 2 Asp.Tox.1 STOT SE 3 STOT RE 2 H225 H361 H304 H315 H336MAX Rozcieńczalnik Nitro RC-01.. Można stosować również do mycia pędzli, narzędzi, pistoletów lakierniczych.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. zm. ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania: 13.10.2016 Aktualizacja: - Strona/stron: 3/17 Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach Substancje Nie dotyczy.. Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych .Rozcieńczalnik nitro RC-01 0,5 l Dorex - sprawdź i kup na Bricomarche.pl!. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt