Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego matematyka

Pobierz

2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracyAwans nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _1.09.. Treść.. 2 pkt.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012 r. PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2013 r.PLAN DZIAŁANIA § 7 ust.. Nauczyciel matematyki, pedagog specjalny w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.. z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Podwy szenie efektywno ci nauczania matematyki: 1.. Nauczyciel matematyki, pedagog specjalny w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.. Treść.. Załączniki: plan-rozwoju-zawodowego-n-la-kontraktowego.doc.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.Sep 18, 2020Analiza przygotowanego planu rozwoju Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2019 r na koniec stażu 2.. Wykształcenie: magister matematyki, podyplomowe studia pedagogiczne 4.. - plan rozwoju zawodowego - PSO z matematyki - plan wynikowy z matematyki - wychowawcze - przykładowa tematyka godzin wychowawczych.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - matematyka.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a .Jul 25, 2022Zamieszczam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.

Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.May 30, 2021Jestem nauczycielem (mianowanym) matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie.. 43 822 36 91 e-mail: NIP , REGON 389757799 Nr konta 23 7001 9310Plan rozwoju zawodowego Konspekty Konspekty Nr programów nauczania Kryteria oceniania, Kontrakt między uczniem a nauczycielem Notatka, strona www Notatka Potwierdzenie 5. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły,ul.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r. 1.. Podobne teksty: 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego; 88% Plan rozwoju zawodowego; Polecane teksty: 85% Nowe kompetencje .poleca 87% 104 głosów.. Nauczyciele konraktowi, (którzy do 31 sierpnia nie rozpoczęli stażu na mianowanie), zgodnie z nowymi przepisami realizują staż wg dotychczasowych przepisów:Aug 15, 2021Sep 2, 2021NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: mgr Anna Burzyńska §6 ust.. 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowegoPragnę przedstawić Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zgodny w Rozporządzeniem z 2018r.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z obowiązującymi dokumentami i aktami prawnymi w oświacie.. Zadania do wykonania Formy do realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. Poznanie procedury awansu zawodowego.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. NA STOPIWŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Ujście .. Mam nadzieję, że poniższy plan rozwoju stanie się nieocenioną pomocą dla tych na-uczycieli (zwłaszcza matematyki), którzy stanęli przed koniecznością opracowania swojego planu rozwoju zawodowego.. Analiza obowiązujących ustaw i rozporządzeń związanych z oświatąPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: mgr Sławomir Świderski Miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18 A Zajmowane stanowisko: nauczyciel kontraktowy Wykształcenie: WyŜsze AWF Poznań Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp..

Nauczany przedmiot: matematyka 3.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Nauczane przedmioty: matematyka, fizyka Ukończone studia magisterskie: Uniwersytet Gdański w Gdańsku Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2012 r. Opiekun stażu: Plan rozwoju zawodowego .Rozkład materiału z matematyki Scenariusz lekcji Zaświadczenia Analiza Wpis w dzienniku Dzienniki Wpis w dzienniku i analiza Analiza Sprawozdanie z działalności zespołu § 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Mirosław Sałek Plan awansu Izabella Czaplińska Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Anna Timek plan rozwoju matematyka mianowany Anna Wysocka Plan rozwoju na dyplomowanego Agnieszka KarczPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. • przygotowywanie gazetki ściennej do gabinetu matematycznego,dotycz cych pracy zawodowej.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko: Iwona Zimoch 2. poleca 84 % 481 głosów.. Filmy.. Filmy.. - specjalność nauczycielska Data rozpoczęcia staŝu: 01 września 2008 Cel główny .Awans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku".. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Analiza wyników testu sprawdzaj cego wiedz w klasie .Aug 25, 2021 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Załączniki: plan_rozwoju_zawodowego.doc .. Analiza sprawdzianu po klasie VI 2.. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy 5.• przygotowywania potrzebnych dokumentów np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, sprawdzianów, kart pracy, tworzenie raportów na posiedzenia zespołu przedmiotowego, świadectw itd.. Marzena Ziemann.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt